Info Micro-San

 

 

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

A. Desinfectiemiddel op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld, bewaard, echter met uitzondering van melkwinnings-apparatuur op de boerderij;

B. BacteriŽn en gisten alsmede Trichophyton Interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;

C. BacteriŽn, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van het gestelde onder ďDoseringen en toedieningswijzeĒ. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;

D. Groene aanslag.

 

Gebruiksaanwijzing:

A. en B. Gebruik als desinfectiemiddel    

 

Het middel is werkzaam tegen een aantalbacteriŽn en gisten. In vitro is het tevens werkzaam tegen Trichophyton Interdigitale.

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact komen is na de inwerktijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerktijd 5 min.

Voor gebruik op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcen-tratie 0,4% (4 ml. op 1 liter water). Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

 

Gebruiks-       Minimale

Verdunning    Inwerktijd

- Oppervlakken (wanden,                1 : 250              5 minuten

vloeren, meubilair) m.u.v.                

tbc-afdeling en isolettes

- Oppervlakken en                          1 : 250              5 minuten

apparatuur in keukens

- Toiletten en overig sanitair           1 : 250               5 minuten

 

Instrumentarium (m.u.v. Cystoscopen en andere Delicate medische instrumenten):

Uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.

 

Attentie

- Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

 

C. Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater

 

Algemeen

Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.

 

Aanvangdosering

Voeg een maal per week 50 ml. van dit middel toe per 1000 liter systeemvolume; indien deze dosering geen bevredigend resultaat oplevert de dosering verhogen tot 400 ml. van dit middel per 1000 liter systeemvolume.

 

Onderhoudsdosering

Voeg een maal per week 50 ml. van dit middel toe per 100 liter systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe dan de dosering weer verhogen.

 

Papier- en kartonindustrie

 

Algemeen

Het middel dient via een doseer unit te worden toegevoegd aan de pulpwater bassins

 

Aanvangsdosering

Per ton papier of papierpulp 2-4 liter van het middel toevoegen. In hulpdoseer-systemen: rechtstreeks 100-200 ml/100l. Herhaal dit tot het systeem onder controle is.

 

Onderhoudsdosering

(continue of discontinue methode)

Per ton papier of papierpulp 200-2000 ml. van het middel toevoegen. Stel de dosering zodanig in dat het systeem onder controle blijft. In hulpdoseersystemen; dosering terugbrengen tot 100-200ml/100l.

 

Veiligheid

Bij het omgaan met onverdund product:

 

R34: Veroorzaakt brandwonden.

S21: Niet roken tijdens gebruik.

S26/28: Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S36/37/39b: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de het gezicht.

S45: In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk

verpakking of etiket tonen).

 

D. Bestrijding van groene aanslag

 

In de glasteelt

 

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.

Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% (250 ml. op 10 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.

A. Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,50% (250 ml. op 10 liter water). In verband  met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegengegaan.

B. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden. schoongemaakt (afschrobben) kan met een oplossing van 1,50% (150 ml. op 10 liter water) worden volstaan.

Op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen, enz.

Ter verwijdering van groene aanslag op diverse oppervlakken.

Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,50% van dit middel (250 ml. op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

 

Opmerkingen

Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

 

Waarschuwing:

Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van het oppervlaktewater.

Naam                                    : Micro-San

Aard preparaat                   : Vloeibaar

Toelatingsnummer CTB     : 12249 N

Werkzame stoffen              : 100g/l Didecyldimethyl-ammoniumchloride

Toxicologische groep       : Quaternaire Ammoniumverbinding

Dichtheid                              : 0,975 g/cm≥

PH-waarde                           : 6,55